Şub 18 2016

Hz. Salih’in Devesi

hzsalihindevesiHz. Salih’in Devesi
Birinci Ad kavmi helak olduktan sonra onlardan geri kalanları Vâdi’l Kura ve Şam taraflarını imar ederek halen eserleri bâki olan bir takım eski menziller meydana getirdiler. Büyük binaları barındıran şehirleri, kasabaları ve dağ zirvelerinde oyulmuş sanat eseri mağaraları vardı. Bunların merkezi olan Hıcr şehrinin bakiyesi olarak bir köy vardır ki, Semud medeniyetinin eserleri Hıcr’in etrafındadır.

Birinci Ad’ın bakiyesi olan bu Semud kavmi, müşrik ve putperesttir. Allahü Teâlâ kendilerine tevhid akidesini öğretmek üzere içlerinden biri olan kan kardeşleri Salih (a.s.) peygamber olarak gönderdi. Salih (a.s.), Semud kavminin orta halli bir ailesine mensuptu; ancak soy bakımından en itibarlı bir aileydi. Hazreti Salih, kavmini hakka davete başlayarak şu nasihatlerde bulundu:-Ey kavmim. Siz burada müşrik olduğunuz halde ölümden, afetten emin olarak bırakılır mısınız? Bu bahçeler, bostanlar, pınarlar, ırmaklar, ekinler, meyvesi hoş hurma ağaçları içinde kalır mısınız? Bir de ince sanatla dağlardan hayrete değer evler yontuyorsunuz. Bunların içerisinde şirk üzere ebedi kalır mısınız? Şu halde Allah’dan korkunuz ve onun Resulü olan bana itaat ediniz ve yeryüzünü fesada verip Islahına çalışmayan şu müşriklerin sözlerine kapılmayınız.

Fakat Semud kavmi Salih (a.s.)’ın bu davetine isyan ettiler:
—Muhakkak sen sihre tutulmuş, çıldırmış kimselerden birisin. Sen de şüphesiz bizim gibi yeyip içen bir kişisin. Eğer sen doğru Peygamberlerden isen doğruluğuna delil olacak bir delil getir. dediler.

Hazreti Salih onlara:
-Ey kavmim. Allah’a kulluk ediniz. O Allah ki, sizin için O’ndan başka ibadet edecek hiç bir ilah yoktur. Bunun Rabbiniz tarafından muhakkak bir delili gelmiştir ki; O, sizin için bir delil olarak Allah’ın gönderdiği şu dişi devesidir. Onu kendi haline bırakınız. Varsın Allah’ın toprağında Hıcr vadisi otlarından yesin. Sakın ona bir fenalıkta bulunmayınız. Sonra sizi çok elemli bir azap yakalar. Şunu da hatırlayınız ki, Allah Ad kavmini helak ettikten sonra sizi onlara halef kıldı. Sizi bu toprakta yerleştirdi. Düz ovalarında yazlık köşkler ediniyorsunuz. Dağlıklarında da kışlık evler yontuyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayınız da O’na iman ediniz. Yeryüzünde fesatçı bir zümre halinde gezmeyiniz.

İşte şu bir deve peygamberliğimin doğruluğuna bir delildir. Bu kuyunun suyunu nöbetle muayyen bir gün devenin içmek hakkı vardır. Muayyen bir gün de sizin içmek hakkınız vardır. Sakın bu deveye fenalık dokundurmayın, bunu kesmeyin. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar dedi.

hzsalihindevesi2Salih (a.s.) kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen eşraf güruhu, iman eden fukara zümresine onlarla alay ederek:
—Siz Salih’in hakikaten Rabbi tarafından bize ve size gönderilmiş bir Peygamber olduğuna inanıyor musunuz? dediler. Fakirler ve zayıflar takımı da onlara:
——Biz Allahü Teâlâ’nın Salih (a.s.)’a gönderdiği dine inanmış kişileriz diye cevap verdiler.

Kibirlenip de iman etmeyen güruh ise:
—Sizin iman ettiğiniz o dini biz inkar ediyoruz dediler ve Allah’ın mucizesi olan dişi deveyi boğazladılar. Allah’ın emrini kabul etmekten kaçındılar.

Salih (a.s.)’a da:
—Ey Salih. Eğer sen hakikaten Peygamberlerden isen bizi korkutup durduğun azabı getir de görelim dediler. Bunun üzerine onları bir zelzele, yeryüzünü sarsan şiddetli bir sayha yakaladı da onlar evlerinde çöke kalarak sabaha erdiler.

Salih (a.s.) ise onlardan döndü ve dönmeden önce de kendilerine:
-Ey kavmim. Ben size Rabbimin emirlerini, nehiylerini tebliğ ettim. ize güzel öğüt de verdim; ancak siz hayrınız için çalışanları sevmezsiniz.

Semud kavminin merkezi olan Hıcr şehrinde dokuz kişilik bir şerli çete vardı. Bunlar Semud’un mütegallibe takımıydılar. Semud diyarını ıslah değil, ifsad ediyorlardı. Devenin nöbet günü kuyunun suyunu içip kurutmasına, hayvanların susuz kalmasına canları sıkılarak bu çete fertleri Allah adına ant içerek aralarında sözleştiler ki muhakkak Salih (a.s.)’a ve ona iman edenlere bir gece baskını yapalım, öldürelim. Sonra onun varislerine:
—Biz Salih’in ve ehlinin öldürüldüğünü görmedik diye yemin edelim. Artık sözümüz sözdür, sözümüzde sadık kimseleriz dediler.

Onlar böyle bir hile tuzağı kurdular. Halbuki Hazreti Allah da onlara bir ceza ve helak hazırlamıştı ki, onlar halen anlamıyorlardı.
Sonunda müşrikler deveyi boğazladılar. Sonra da öldürdüklerine pişman oldular. Bu hadiseden üç gün sonra bir sabah vakti azap sayhası kendilerini yakaladı da, onlara oydukları sağlam binalar, o kadar servetleri hiç bir fayda vermedi. İmansızların hepsi toptan helak oldu. Yontulmuş evleri yaptıkları zulümler yüzünden bomboş kaldı. Şüphesiz bu hadisede anlamak ve bilmek kabiliyeti olan bir kavim için büyük ibret vardır.

İman edenler topluluğu ise bu badireden selamete çıkarıldı. Onlar şirkten uzaklaşmışlardı. Salih (a.s.) ile birlikte kurtulan müminler dört bin kişiydi. Hazreti Salih bu azabın vaki olmasından önce ümmetiyle beraber Semud kavminin arasından çıkarak Şam tarafına gelmiş, Remle kasabasında kalmıştır. Hazreti Salih kavmi ile yirmi sene yaşadıktan sonra 158 yaşında Hadramut’da vefat etmiştir.

Hazreti Salih’in yukarıda geçtiği gibi mucize olarak bu dişi deveyi ortaya koyması, Semud kavminin kıymetli malının deve olmasındandır. Devenin icazkar hali de dolu bir kuyunun suyunu bir defada içmesidir. Bu mübarek hayvan dağlarda otlar, su nöbeti kendisinin olduğu gün gelir, başını kuyuya sokarak bir defada kuyunun suyunu tamamen içermiş. Ertesi günde Semud kavmi kuyudan su alır, hayvanlarını sularlarmış.

Resulullah (a.s.) Tebük harbinde Semud’un helak olduğu yerde konakladığı zaman sahabelerine, buranın kuyusundan su içmemelerini ve buradan su almamalarını ilan etti. Ashab “Ey Allah’ın Resulü, biz bu kuyunun suyundan alıp hamur yoğurduk, su kaplarımızı da doldurduk” deyince, Peygamber (a.s.) “öyleyse hamuru atın, o aldığınız suyuna dökün” buyurdu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Evlenilecek Hanım

Evlenilecek Hanım Hazreti Ömer zamanında da kadılık yapmış olan meşhur Kadı Şüreyh'e bir gün bir genç gelerek evlenmek istediğini; fakat...

Kapat